Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

 

I. Meghatározások

a)              ÁSZF: A www.Napi.hu Online Kft. mint médiahirdetésifelület értékesítő társaság Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.

b)              Megbízó: Amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a hirdetés közzétételét, úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a hirdető közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a reklámot a Hirdető megbízásából a Megbízottól ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.

c)              Megbízott: a www.Napi.hu Online Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E épület; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-182590, adószám: 11990259-2-41).

d)              Egyedi Szerződés: A Hirdetések megjelentetése tárgyában a Megbízott és a Megbízó között írásban létrejött egyedi megállapodás.

e)              Hirdetés: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban együtt: termék) –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

f)               Listaár: A hirdetési díjszabás alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre megadott, hivatalosan publikált ár.

g)              Hirdető: Akinek, vagy amelynek érdekében a hirdetés közzétételre kerül, illetve aki, vagy amely a saját érdekében a Hirdetést illetve annak közzétételét vagy más szolgáltatást a Megbízottól megrendeli.

h)              Kiadó: a Perche Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 13-15., cégjegyzékszáma: 01-09-888824; adószáma: 14099113-2-42), amely a 100 Leggazdagabb magyar című nyomtatott sajtóterméket kiadó gazdasági társaság.

i)                Kiadvány: A 100 Leggazdagabb magyar című nyomtatott sajtótermék.

j)                Net-net ár: A Hirdetés közzétételének felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, ÁFA nélküli ára.

k)              Speciális Hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan nyomtatott Hirdetés mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű hirdetéstől eltér, és/vagy speciális nyomtatási, előkészítési, disztribúciós tevékenységet igényel (pl. behúzás, átkötő, ráfűzés stb.).

l)                Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a Megbízott a Megbízóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megbízó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Megbízott tudomására jutnak a jelen ÁSZF vagy a hirdetési szerződés kapcsán. Így különösen, de nem kizárólagosan üzleti titoknak minősülnek a hirdetési szerződésben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek.

 

II. Bevezető rendelkezések

2.1       A Megbízott az általa értékesített médiafelületeken a Hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.

2.2       A Megbízott által értékesített felületeken a Hirdetések a Megbízott és a Megbízó között létrejött Egyedi Szerződések alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a Megbízott közötti teljes megállapodást az Egyedi Szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az Egyedi Szerződések megkötésével a Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

2.3       Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízó nem küldi vissza a Megbízott részére a cégszerűen aláírt Egyedi Szerződést, azonban egy adott hirdetés megjelentetésére vonatkozólag konkrét megrendelést küld a Megbízott részére, úgy az egyedi megrendelés átküldésével egyúttal elfogadja mind az Egyedi Szerződésben, mind a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.

 

III. A megrendelések leadásának szabályai

3.1       Megbízott a megrendeléseket írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás a másik fél által aláírt Egyedi Szerződés Megbízotthoz való beérkezését és annak a Megbízott által történt visszaigazolását követően számít megrendelésnek. A Megbízott jogosult feltételezni, hogy a másik fél által aláírt Egyedi Szerződés a fél megrendelési szándékát tartalmazza, amennyiben az tartalmazza a Megbízó fél pecsétjét.

3.2       A Hirdetések megrendelésekor a Megbízónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és értesítési postai címét és számlaszámát, valamint meg kell adnia az adószámát és cégjegyzékszámát. Amennyiben a Megbízó nem azonos a Hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a Hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.

3.3       A Megbízónak a megrendeléskor nyilatkoznia kell a fizetés módjáról.

3.4       A Megbízott a megrendelést tartalmazó Egyedi Szerződés beérkezéséről 1 munkanapon belül írásban visszaigazolást küld a Megbízó részére.

3.5       Amennyiben Hirdetés kreatív anyagát Megbízó készíti vagy készítteti el, azt legkésőbb nyomdába adás előtt öt (5) munkanappal a Megbízott rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Megbízó a Megbízottól rendeli meg a Hirdetés elkészítését, úgy köteles a Megbízott, vagy a Megbízott által bevont teljesítési segéd által előzetesen meghatározott határidőig leadni a Hirdetés elkészítéséhez szükséges információkat és nyersanyagot.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésében rögzített felületeken a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Megbízott nem tudja elhelyezni a Megbízó Hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem, csak késve, vagy nem a Megbízott hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a Megbízott számára a szükséges kreatívokat), abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

3.6       A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Megbízott nem vállal garanciát a megrendelt Hirdetések megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdés szerint. A Megbízott az azonos szerződési szám alá eső megrendeléseket egy megrendelésként kezeli.

3.7       Megbízó a Kiadványban történő megrendeléshez legkésőbb az anyagleadási határidőig – de amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre – kész hirdetési anyagot kell küldenie, kivéve, ha a hirdetési anyag elkészítését a Megbízottól rendeli meg. Ennek elmulasztása esetén a Megbízó a Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles.

3.8       Megbízott a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a sales@napi.hu e-mailcímen. A Hirdetéshez ajánlott mellékelni a Hirdetés utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (azaz proof-ot). Ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Megbízott felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Megbízó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet Megbízottal szemben. A speciális Hirdetések közé sorolt inzertek elkészítéséhez szükséges termékeket a Megbízó köteles a visszaigazolásban rögzített helyre és határidőre leszállítani.

3.9       Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megbízó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy publikálási módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megbízó új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés cseréjére csak a meghatározott határidőt megelőzően, kizárólag a Megbízott írásbeli értesítése mellett van lehetőség.

3.10    Amennyiben a módosítást a Megbízott nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül (értendő: 09:00 órától 17:00 óráig) írásbeli visszajelzést küld.

3.11    Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a Megbízott határozza meg. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

A Hirdetésnek a Kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Hirdetési helyek számától függően fogad el a Megbízott. A speciális elhelyezést Megbízott felár ellenében vállalja. Amennyiben a Megbízó ilyen, a Megbízott által elfogadott megrendelése ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy Megbízottal szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban az Egyedi Szerződésben megjelölt speciális helyért számított felárat Megbízott nem érvényesíti.

 

IV. A Hirdetések közzétételének általános szabályai

4.1       Megbízott vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket, az adott körülmények közötti technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

4.2       Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve az adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatók, nem továbbértékesíthetők.

Amennyiben a Hirdetésen harmadik fél megjelenik, Megbízó köteles azt a megrendelést megelőzően Megbízott felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. Megbízott fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában a hirdetési díj 20%-a. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a Hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a Hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

4.3       A Megbízó által közzétenni rendelt hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Megbízott mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt Hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a Megbízott teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Megbízó által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg.

A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Megbízott és partnerei arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

4.4       Megbízott a Kiadványban közzétenni megrendelt Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Megbízott megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni.

A Megbízott a Kiadványba leadott kreatívot megjelenés előtt ellenőrzi. Az ellenőrzés során felmerülő technikai és tartalmi hibákról Megbízott tájékoztatja a Megbízót, de ezek megjelenés előtti korrigálása Megbízó felelőssége.

A Megbízott nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Megbízott nem vonható felelősségre).

4.5       Megbízó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott hirdetési anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a hatályos jogszabályokban rögzített általános és/vagy speciális reklámtilalmakba ill. reklámkorlátozásokba, valamint összhangban van a Magyar Reklámetikai Kódex alapelveivel. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért, valamint azért, hogy a hirdetendő a termék/szolgáltatás megfelel a magyar minőségbiztosítási és egyéb hatályos szabályozásoknak és nem sérti harmadik személyek fent felsorolt jogait kizárólag a Megbízót terheli felelősség.

4.6       Megbízott a Megbízótól átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot vagy egyéb alapanyagot csak a Megbízó külön írásbeli kívánságára és költségére küldi vissza. Ezen anyagokat Megbízott a Hirdetés megjelenését követően – ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában – megsemmisíti.

4.7       A Hirdetések megjelentetésének sorrendjében – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a barterügyletek keretében megrendelt Hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a Hirdetések, amelyek esetében a Megbízó a díjat pénzben fizeti meg, és nem egy másik szolgáltatás nyújtásával/termék értékesítésével ellentételezi azt.

4.8       Megbízott a Hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.

4.9       A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

4.10    Reklamációt az adott Hirdetés megjelenésétől számított 14 naptári napon belül lehet bejelenteni. A Megbízott reklamációt csak írásban fogad el.

4.11    Megbízott fenntartja magának a jogot a Hirdetések megjelentetéséhez kapcsolódó árak illetőleg a hirdetési feltételek változtatására.

4.12    Amennyiben a Kiadó a Megbízottat arról értesíti, hogy a Kiadvány a tervezett időpontban vagy egyáltalán nem jelenik meg, Megbízott erről haladéktalanul értesíti a Megbízót. Ebben az esetben a Megbízó jogosult a Hirdetés közzétételére vonatkozó Egyedi Szerződéstől elállni. Amennyiben a Hirdetés közzétételének megrendelésére az alábbi 9.2 pontban hivatkozott „In Time” kedvezményre jogosító időszakban került sor, úgy a Megbízó által már megfizetett összeget a Megbízott 5 (öt) munkanapon belül Megbízó részére visszautalja. Ezen túlmenően Megbízottat további fizetési kötelezettség nem terheli.

 

V. A Speciális Hirdetésekre vonatkozó külön szabályok

5.1       Speciális Hirdetések megrendelésével egyidejűleg a Megbízó szórólap és katalógus esetén minimum 10 db, termékminta esetén minimum 40 db mintát köteles a Megbízott részére rendelkezésre bocsátani. A Megbízott csak abban az esetben fogad be nyomtatott Speciális Hirdetésekre vonatkozó megrendelést, amely megfelel a szállítási és kézbesítési adottságoknak, a szezonalitásnak, illetve alkalmas arra, hogy sérülésmentesen szállítható, kézbesíthető legyen.

5.2       A Megbízó által biztosított termékmintát a Megbízott jogosult terheléspróbának alávetni. Amennyiben a termékminta a terheléspróbán nem felel meg, Megbízott jogosult a megrendelést visszautasítani, a létrejött Egyedi Szerződést azonnali hatállyal – a Megbízottat terhelő további kártérítési vagy egyéb kötelezettségek nélkül – felmondani, illetve az Egyedi Szerződéstől elállni.

5.3       Megbízó a termékminta átadásával kötelezettséget vállal arra, egyben szavatolja, hogy a megjelentetésre, illetve behúzására kerülő teljes termék mennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. Megbízó tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott termékminta és az inzertekhez leszállított termékek közötti bármely eltérésből, vagy különbségből, továbbá a termékminta átadási kötelezettségének elmulasztásából, vagy a speciális hirdetés nem megfelelő leszállításából eredő mindennemű kár (pl. kifolyás következtében a Kiadvány sérülése) és igazolt többletköltség (papír-, nyomdai, szállítási, raktározási költség stb.) teljes egészében a Megbízót terheli. Speciális hirdetések esetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett szállítási határidő minősül anyagleadási határidőnek.

 

VI. A Hirdetés Megbízott általi előállítása

6.1       Megbízónak lehetősége van megbízni a Megbízottat a Hirdetés anyagának elkészítésével. Ez esetben a Megbízott külön díjat számíthat fel a Megbízó számára. A Megbízott jogosult a Hirdetés anyagának elkészítését indoklás nélkül visszautasítani.

6.2       Amennyiben a Hirdetés anyagát Megbízott készíti el, a Hirdetés leadási határidő és az elkészült anyag visszaigazolására vonatkozó határidők a Felek külön megállapodása szerint módosulhatnak. Ezeket a határidőket egyedileg, a megrendelőben vagy az Egyedi Szerződésben rögzítik a Felek.

6.3       A Megbízott által szerkesztett és elkészített hirdetési anyagokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog – beleértve valamennyi egyedi ötletet, elgondolást – a Megbízottat illeti meg. Azok bármilyen, a Megbízottnak adott megrendelésen kívüli felhasználására kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. E rendelkezés megszegése esetén a Megbízott a szerzői joga megsértésére hivatkozva a jogsértővel szemben kártérítési igénnyel élhet.

 

VII. A megrendelés lemondása vagy átütemezése

7.1       A megrendelt Hirdetések lemondhatók.

7.2       Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hirdetésnek a Kiadványban történő közzétételére vonatkozó megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett Hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának

-                 a Kiadvány nyomdába beküldése előtti 16. munkanapig 40%-a,

-                 a Kiadvány nyomdába beküldése előtti 15. és 8. munkanap között 70%-a,

-                 a Kiadvány nyomdába beküldése előtti 7 vagy annál kevesebb munkanap esetében 100%-a

fizetendő.

7.3       A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Kiadványban történő közzétételére vonatkozó megrendelés lemondására a nyomdába küldést követően már nincs lehetőség.

7.4       Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelések átütemezése vagy lemondása esetén a Hirdetés kreatív vagy tartalmi anyagának elkészítésével ill. esetleges módosításával kapcsolatosan a Megbízott és/vagy az általa bevont teljesítési segéd oldalán felmerült, un. nem média típusú költségeket (pl. gyártás, produkciós vagy technikai költségek) Megbízó minden esetben köteles maradéktalanul megfizetni.

 

VIII. Teljesítésigazolás

8.1       A teljesítés igazolására a Megbízó kérhet támpéldányt. Ennek a megküldéséről a Megbízott gondoskodik, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás költségét kiszámlázza a Megbízó számára.

8.2       Megbízó erre vonatkozó kifejezett, írásbeli igénye esetén a nyomtatott Hirdetéséről készült elektronikus példányt, Megbízott külön felszámolt költség nélkül elektronikus úton Megbízó részére eljuttatja.

 

IX. Fizetési feltételek

9.1       Megbízott az Egyedi Szerződésben rögzített hirdetési díj összegéről a Kiadvány megjelenését követően számlát állít ki a Megbízó részére. Megbízó a Megbízott számláját banki átutalással, 30 napos fizetési hatéridővel köteles kiegyenlíteni.

9.2       Amennyiben a Megbízó a hirdetést „In Time” kedvezményre jogosító időszakban rendeli meg, a Megbízott az Egyedi Szerződés Megbízó által aláírt példányának kézhezvételét követően, az Egyedi Szerződésben rögzített, kedvezményes hirdetési díj 30%-ának megfelelő összegről díjbekérőt állít ki, amelyet megküld a Megbízó részére. Megbízó a díjbekérőt 8 napos fizetési határidővel, banki átutalással köteles kiegyenlíteni. A díjbekérőn rögzített összeg Megbízó általi kifizetését követően Megbízott előlegszámlát küld a díjbekérő alapján kifizetett összegről a Megbízó részére. Ebben az esetben Kiadvány megjelenését követően Megbízott a hirdetési díj teljes összegéről számlát állít ki Megbízó részére, amelyben levonásra kerül a Megbízó által már kifizetett összeg. Megbízó a számlát annak kézhezvételét követő 30. napon, banki átutalással köteles kiegyenlíteni.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a díjbekérőn rögzített összeg megfizetéséig a Megbízott a hirdetési helyet nem köteles a Megbízó részére fenntartani, biztosítani. Megbízó elfogadja továbbá, hogy az In Time kedvezmény kizárólag abban az esetben illeti meg, ha az In Time időszak utolsó napjáig a díjbekérőn foglalt összeget a Megbízott részére kifizeti.

9.3       A Megbízó Egyedi Szerződésben rögzített médiaköltésének értékébe nem számítanak bele a megrendelt Hirdetés megjelentetéséhez kapcsolódó fejlesztési (technikai, gyártási, tartalom-előállítói) költségek, így azok a Megbízó részére az Egyedi Szerződésben biztosított esetleges kedvezmények alapjába sem számíthatók bele. Ezen költségekről Megbízott külön állít ki számlát Megbízó részére.

9.4       Ha a Megbízó a fizetési határidőt elmulasztja, a szerződésből eredő pénztartozások teljesítéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

 

X.         Adatkezelés

10.1    A Megbízott szolgáltatásai megrendeléséhez vagy igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

10.2    Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a Megbízott vagy a Megbízó jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, illetve az a felek közötti szerződés előkészítéséhez szükség, míg más esetekben az adatkezeléshez a Megbízó kifejezett hozzájárulására van szükség. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a Megbízott mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

10.3    Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Megbízott részére megadott személyes adatokat, illetve a kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti.

10.4    A Megbízott Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a következő linken: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

 

XI. Felelősségi szabályok

11.1    Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott hirdetési anyagok (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

11.2    Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon. Megbízott a Megbízóval történt egyeztetést követően Speciális Hirdetések esetén alvállalkozói díjat (fejlesztési, tartalom-előállítási, gyártási díj stb.) számlázhat ki a Megbízó felé, amely a hirdetési díjon felül, nettó értékben, az ÁFA mértékével növelten értendő. A Felek ebben az esetben vagy a hirdetési szerződésben, vagy külön szerződésben rendelkeznek a megállapodás feltételeiről.

11.3    Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, adatkezelési továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott hirdetési anyagokkal/Hirdetésekkel kapcsolatban a Megbízottra esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

11.4    Megbízó szavatol azért, hogy a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

11.5    Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

11.6    Megbízó az eljáró hatóság illetve a Megbízott felhívására a Hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Megbízottnál, mint a Hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

11.7    A vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Hirdetés közzétételért a Megbízott semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Megbízott érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Megbízott sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

11.8    Megbízó visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, mint a Hirdetés közzétevőjétől továbbá Megbízottól, mint eljáró médiahirdetésifelület értékesítőtől mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és/vagy jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a Kiadóval ill. a Megbízottal szemben érvényesítenek.

Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a Kiadó és/vagy a Megbízott helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a kötelezett megtérítette, Megbízónak – a kötelezett személyéltől függően – a Kiadóval ill. a Megbízottal szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

11.9    A Megbízott az általa a jelen ÁSZF szerint nyújtott szolgáltatások tekintetében nem minősül a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv.”) vonatkozó rendelkezései értelmében közzétevőnek, a Kiadvány tekintetében közzétevőnek a Kiadó minősül. Megbízott vállalja, hogy közreműködik annak érdekében, hogy a Megbízó a Kiadó által kiállított reklámadó nyilatkozatot kézhez kapja.

 

XII. Szerződésszegés, vitarendezés

12.1    A Megbízott szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az Egyedi Szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Megbízott részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

12.2    A Megbízott kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges, közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévér sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

12.3    Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az Egyedi Szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy a vita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alpaján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jogosult.

 

XIII. Titoktartás

13.1    Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

 

XIV. Értesítések

14.1    A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az Egyedi Szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

14.2    Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megbízottat.

14.3    Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:

(i)         Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.

(ii)        Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.

 (iii)      Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.

(iv)       A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

 

XV. Hatályba lépés

15.1    A jelen ÁSZF rendelkezései 2019. április 9. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

15.2    Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Megbízott a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

Címoldalon